Schutte Duygusal Zeka Testi – Asıl Form-

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tatar, A., Tok, S., Tekin Bender, M. ve Saltukoğlu, G. (2017). Asıl Form Schutte Duygusal Zeka Testinin Türkçeye çevirisi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry, 18(2):139-146.

Sorumlu Yazar: 
Arkun TATAR
Geçerlik: 

SDZT-33 toplam puanının, ölçüt bağıntılı geçerlilik çalışması kapsamında Toronto Aleksimi Ölçeği ile -0.63, 41 maddeli Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği ile 0.87; ayırt edici geçerlilik kapsamında da 5 Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formunun faktörlerinden gelişime açıklık ile 0.48, duygusal denge ile -0.28, öz denetim/sorumluluk ile 0.39, yumuşakbaşlılık ile 0.16 ve dışa dönüklük ile 0.11 bağıntı katsayıları gösterdiği belirlenmiştir. Testin 15 gün ve 30 gün sonra uygulanan iki ayrı tekrar test geçerlilik katsayıları da sırasıyla 0.81 ve 0.78 olarak bulunmuştur. Testin, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre sınır düzeyde kabul edilebilir tek boyutlu faktör yapısı gösterdiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Çalışmada test genel toplam puanı açısından, asıl uygulama ile 15 gün sonraki uygulama arasında 0.81 (p<0.001), asıl uygulama ile 30 gün sonraki uygulama arasında da 0.78 (p<0.001) Pearson bağıntı katsayısı elde edilmiştir
Testin bütünü için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.86, birinci yarı için alfa iç tutarlılık katsayısı 0.74, ikinci yarı için alfa iç tutarlılık katsayısı 0.77, iki yarı arası bağıntı düzeyi 0.70, eşit olmayan iki yarı için Spearman-Brown Katsayısı ve Guttman İki Yarı Katsayısı 0.83 bulunmuştur. Çalışmada ayrıca SDZT-33-Tr iç tutarlılığı 15 gün sonraki tekrar test uygulamasında 0.83, 30 gün sonraki tekrar test uygulamasında 0.85 olarak bulunmuştur

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Tamamen Katılmıyorum- 5= tamamen Katılıyorum)
İletişim: