BarOn Duygusal Zekâ Testi Çocuk ve Ergen Formu (Kısa)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karabulut, A. (2012). Duygusal zeka: BarOn ölçeği uyarlaması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Karabulut
Geçerlik: 

Bir ölçüm yönteminin geçerliliği, ölçmeyi amaçladığı şeyi gerçekten ölçtüğü,
ölçülmesi istenmeyen şeylerin ise ölçülmediğiyle açıklanabilir (Bulduk, 2003).
Geçerlilik doğruluk ya da sonucun gerçekliğiyle ilgilidir ve aracın ölçmeyi amaçladığı
yapıyı ölçme derecesi olarak ifadelendirilebilir (Wiersma, 2000; Christensen, 2004,
Akt. Evrekli et. al., 2009). Yapı geçerliliği ise, ölçme aracının soyut bir olguyu ne
derece doğru ölçebildiğini gösterir (Tavşancıl, 2002, s.45). Bir başka deyişle, yapı
geçerliliği, elde edilen sonuçları ve bu sonuçların ölçülen olgu ile ne derece bağıntılı
olduğunu açıklar. BarOn DZ-t:ÇEF (K)’nın yapı geçerliliği, faktör analizi yöntemiyle
yapılmıştır. Faktör analizi genel anlamda çok sayıda değişkenden (maddeden) az
sayıda tanımlanabilen anlamlı yapılara ulaşmayı hedeflemektedir .

Güvenirlik: 

Güvenilirlik hesaplamaları için devamlılık katsayısı (test-tekrar test) ve iç tutarlılık
katsayıları (Spearman-Brown, Guttmann, Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Ölçek
puanların test-tekrar test güvenirliği için 520 çocuğa 4 hafta ara ile uygulamalar
yapılmış ve iki uygulamadaki alt ölçek puanları ile toplam ölçek puanları arasındaki
ilişkiler açıklanıştır. Ayrıca her bir faktöre ilişkin cronbach alpha güvenirlik katsayıları
hesaplanmış ve ölçeğin tamamına ilişkin iki yarım test güvenirliği (Spearman-Brown,
Guttmann) değerleri bulunmuştur. BarOn DZ-t:ÇEF (K)’nın adaptasyonu için bir dizi
çalışma gerçekleştirilmiştir.

Derecelendirme: