Duygusal Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekinci-Vural, D. ve Kocabaş, A. (2011). 7 Yaş Grubu Öğrenciler İçin Duygusal Zeka Ölçeği’nin geliştirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 139-152.

Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliğini incelemek üzere, 10 doktora üstü uzman öğretim elemanı ve beş
sınıf öğretmeni ölçekteki maddeler ve ölçeğin ölçmek istediği konuya uygunluğu konularında
görüşleri alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği .94, test tekrar test güvenirliği ise .84‟dür

Geliştirilen ölçek 27 maddeden oluşmaktadır ve beşli likert tipidir.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: