Motivasyonel Kararlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Saricam, H., Akın, A., Akın, Ü. ve İlbay, A. B. (2014). Motivasyonel Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Education, 3(1), 60-69.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucu KMO katsayısı .87, Bartlett Sphericity testi χ2 değeri 611.798 (p<.001, sd=78) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ölçeğin bütünü için .69, alt ölçekler için .72, .70 ve .71 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut,13 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1-Hiç Katılmıyorum – 5-Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: