Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı, E. (2010). Çok Alanlı Kararlılık Ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 101-114.

Sorumlu Yazar: 
Enver SARI
Geçerlik: 

Araştırmanın birinci amacı doğrultusunda, MDDS-TR’nin daha önce belirlenen dört faktörlü yapısının geçerli bir model olup olmadığı doğrulayıcı faktör analizi (confirmatory factor analysis), ile incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde değişkenler arasındaki ilişkiye dair daha önce belirlenen bir hipotezin sınanması söz konusudur (Kline, 2000;
Stevens, 1996; Tabachnick ve Fidell, 2001). Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), pek çok gözlenebilir değişkenin oluşturduğu faktörlerden (gizli değişkenlerden) oluşan faktöryel bir modelin gerçek verilerle ne derece uyum gösterdiğini değerlendirmeyi amaçlar. İncelenecek model ampirik bir çalışmanın verileri kullanılarak belirlenmiş ya da belirli bir
kuramda dayandırılarak kurgulanmış bir yapıyı tanımlayabilir (Sümer, 2000). DFA’nde modelin geçerliliğini değerlendirmek için çok sayıda uyum indeksi kullanılmaktadır. Bunlar içinde en sık kullanılanları (Cole, 1987; Sümer, 2000): Ki-Kare Uyum Testi (ChiSquare Goodness, X²), İyilik Uyum indeksi (Goodness of Fit Index, GFI), Düzeltilmiş
iyilik Uyum indeksi (Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI), Ortalama Hataların Karekökü (Root Mean Square Residuals, RMR veya RMS) ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü’dür (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA).

Güvenirlik: 

MDDS-TR’nin Türkçe’ye uyarlanmasında güvenirlik analizi Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi ile yapılmıştır.

4 alt boyut 20 madde
-Genel Kararlılık ( 4 m ) :“Bir karar aldıktan hemen sonra genellikle onun doğrultusunda hareket ederim.
-Çatışma Çözme ( 6 m ) :Biri ile tartıştıktan sonra durumun üstesinden nasıl geleceğim konusunda kendime güvenirim.
-Sosyal İlişki Seçiminde Kesinlik ( 4 m ) :Arkadaş seçme yeteneğime güveniyorum.
-Sosyal İlişki Seçiminde Kolaylık ( 6 m ) :Bir arkadaşta tam olarak ne aradığımı biliyorum.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=Hiç katılmıyorum – 6=Tamamen katılıyorum
İletişim: