Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aktamış, H. ve Uça, S. (2014). Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online, 9(3), 980-989.

Sorumlu Yazar: 
Hilal AKTAMIŞ
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizleri kapsamında ölçeğin faktör yapılarını belirlemek amacıyla SPSS 11.5 istatistik programında açımlayıcı faktör analizi, LISREL 8.30 istatistik programında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek için elde edilen faktörler ve bu faktörlere giren maddeler belirlenmiş ve doğrulayıcı faktör analizi ile de faktörler arasındaki ilişki incelenmişti.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ve maddelerin ayırt edicilik özelliğini belirlemek için, t-testi ve alt faktörler için Pearson Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.

6 alt boyut 35 madde
Özyeterlilik ( 5 m ) : Sınıfta öğretilen dersin çoğunu anladığıma eminim.
Öğrenmenin Gerçek Değeri ( 2 m ) : Sınıfta öğretilenler önemlidir.
Bilişüstü Stratejiler ( 4 m ) : Bir konuyu öğrenirken kullandığım düşünme süreçlerinin farkındayım.
Öğrenme Stratejilerini Kullanma ( 5 m ) :Anlayarak, derinlemesine öğrenmeyi tercih ederim.
Öğrenme Sürecini Düzenleme ( 4 m ) : Çalışırken bana yardımcı olması için ders kitabındaki ünitelerin önemli noktalarının altını çizerim.
Öğrenme Sürecini Değerlendirme ( 6 m ) : Test ve yazılı sınavlardan sonra, yeteri kadar çaba gösterip göstermediğimi değerlendiririm.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: