Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yazıcı, H., Altun, F., Şahin, M., Tosun, C., Pekdemir, Ü., & Bulut Yazıcı, E. (2017). Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Journal of Mood Disorders, 7(2), 93-103.

Sorumlu Yazar: 
Fatma ALTUN
Geçerlik: 

Toplam varyansın %63.08’ini açıklayan, ve 23 maddeden oluşan beş faktörlü yapının doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modelin veri ile uyumlu olduğunu göstermektedir (χ2sd= 2.08, GFI= 0.90, AGFI= 0.87, CFI= 0.95, RMSEA= 0.06 ve SRMR= 0.07).

Güvenirlik: 

İki farklı örneklemle yapılan güvenirlik analizlerinde, Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayıları sırasıyla 0.81 ve 0.84 olarak bulunurken, alt ölçekler için bu değerlerin 0.72 ile 0.92 arasında değiştiği saptanmıştır. Test tekrar test güvenirliği r= 0.82 olan ölçeğin alt faktörleri için elde edilen değerlerin ise r= 0.72 ile r= 0.84 arasında değiştiği tespit edilmiştir.

Aile Desteği (6m)
Kaçınma/Ayrışma (5m)
Din ve Maneviyat (4m)
Kabullenme/Yeniden Yapılandırma(5m)
Özel Duygusal Paylaşımlar (3m)

Derecelendirme: 
6’lı Derecelendirme
İletişim: