Krize Müdahalede Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mete-Otlu, B. ve Aysan, F. (2015). Krize Müdahalede Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 4(2), 13-23.

Sorumlu Yazar: 
Bahar Mete Otlu
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğinde açımlayıcı faktör analizi ve doğrulaycı faktör analizi kullanılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir

Güvenirlik: 

Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı ölçeğin bütünü için. 91 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ölçeğin okul
psikolojik danışmanlarının krize müdahalede kullandıkları başa çıkma stratejilerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı olduğu kanısına varılmıştır

Ölçek 48 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: