Stres Verici Durumlar için Başa Çıkma Envanteri- Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boysan, M. (2012). Validity of the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-21) in a non-clinical Turkish sample. J Psychiatry Neurol Sci, 25, 101-107.

Geçerlik: 

Ölçme aracının geçerlik düzeyine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi ve alt ölçeklerinin
Psikolojik değişkenlere Pearson korelasyonları hesaplanmıştır. Faktör analizi sonucu ölçeğin 3 faktörlü yapısı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Çözüme dönük başa çıkma bileşeni için , α =.72, Duygusal başa çıkma bileşeni için , α =.77, Kaçınmacı başa çıkma Bileşeni için , α =.74olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca 15 gün ara ile test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır.

Ölçek 21 Madde ve 3 Faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Sıklıkla, 5-Çoğu Zaman