Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu (BÇSÖ-KF)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bacanlı, H., Sürücü, M. ve İlhan, T. (2013). Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 81-96.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Bacanlı
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda her biri iki maddeden oluşan 14 faktörlü bir yapı elde edilmiştir.
Tüm faktörlerin açıkladığı varyans %80,37’dir. Ölçeğin uyum geçerliğini test etmek için sosyal beğenirlik, yaşam doyumu, öz saygı ve A tipi kişilik ile ilişkilerine bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Faktörlerin Cronbach alfa katsayıları 0.39 ile 0.92 aralığında değişmektedir. BÇSÖ-KF’nin test tekrarı güvenirliği için iki hafta arayla yapılan ölçümlerde faktörlerin korelasyon katsayılarının .44 ile .90 aralığında değer aldıkları görülmüştür.

14 alt boyut 28 madde
ASDK: Araçsal Sosyal Destek Kullanma (2 m):
MİZ: Mizah (2 m):
DOK: Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma (2 m):
MK: Madde Kullanımı (2 m):
KAB: Kabullenme (2 m):
DEB: Diğer Etkinlikleri Bırakma (2 m):
DİN: Dine Yönelme (2 m):
YAD: Yadsıma (2 m):
DİK: Davranışsal Olarak İlgiyi Kesme (2 m):
ZİK: Zihinsel Olarak İlgiyi Kesme (2 m):
KS: Kendini Sınırlandırma (2 m):
OYY: Olumlu Yeniden Yorumlama (2 m):
DSDK: Duygusal Sosyal Destek Kullanma (2 m):
PL: Planlama (2 m):
KDA: Kişisel Davranış Anketi (2 m):

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=asla böyle bir şey yapmam, 4=çoğunlukla böyle yaparım)
İletişim: