Ebeveyne ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Gözden Geçirilmiş Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz, M., Yuksel, N. & Yavuz, B. G. (2018). Examining the psychometric properties of the Turkish Inventory of Parent and Peer Attachment revised (T-IPPA-R), and the associations between T-IPPA-R and adolescent depression. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(Supplement 2), 72-79.

Sorumlu Yazar: 
Mesut Yavuz
Geçerlik: 

Türkçe EABE-G’nin tek faktörlü çözüme uygun olduğu görülmüştür.
EABE-G ebeveyn ve arkadaş bağlanma ölçeklerinin Cronbach alfa değerleri 0.889 olarak bulunmuştur. Uyum
indeksleri kabul edilebilir sınırlarda çıkmıştır.

Güvenirlik: 

EABE-G test-tekrar test korelasyon katsayıları iyi bulunmuştur. Düşük EABE-G ebeveyn ve arkadaş puanları ergenlerde depresyonu öngörmektedir.

Annem ve babamla bazı konular hakkında konuştuğum zaman, benim düşündüğüm şeylere kulak verirler.

Arkadaşlarıma sorunlarımı ve sıkıntılarımı anlatırım.

Ebeveyn envanteri: 28 madde

Arkadaş envanteri: 25 madde

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1= Hiç doğru değil, 2= Bazen doğru 3= Her zaman doğru)
İletişim: