Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Batıgün, A. D., & Say, G. (2015). Ebeveyn-ergen ilişki niteliği ölçeğinin üniversite öğrencileri için psikometrik özellikleri. Klinik Psikiyatri, 18, 49-58.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Durak Batıgün
Geçerlik: 

Ebeveyn-ergen ilişki niteliği anne değerlendirme için: X2= 429.50df=127 (p< .001), X2/df=3.38,
RMSA= .07, GFI= .89, AGFI= .86, NFI= .91, NNFI= .92, CFI= .93, IFI= .94, ECVI= 1.29
Ebeveyn-Ergen iliþki niteliği baba değerlendirme için: X2= 439.56df= 128 (p< .001), X2/df= 3.43,
RMSA= .07, GFI= .89, AGFI= .85, NFI= .91,NNFI= .92, CFI= .93, IFI= .93, ECVI= 1.31

Güvenirlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında elde edilen faktörler birer alt ölçek olarak ele alındığında Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının anne değerlendirme için .88 ile .92 arasında, baba değerlendirme içinse .85 ile .92 arasında değiştiği görülmektedir.

3 alt boyut 18 madde vardır.

Derecelendirme: 
5’li Likert