Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günaydın, G., Selçuk, E., Sümer, N. ve Uysal, A. (2005). Ebeveyn Ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu’nun psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(16), 13-23.

Sorumlu Yazar: 
Gül Günaydın
Geçerlik: 

Anneye ve babaya bağlanma ile özsaygı arasında ergen bağlanma literatürüyle tutarlı olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anne ve babaya bağlanma toplam puanları arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir (r = .35, p < .01).

Güvenirlik: 

Anne ve baba için toplam bağlanma puanı hesaplanırken, görece düşük faktör yüklerine sahip olan 6. madde dikkate alınmamıştır. Bu madde çıkarıldığında, anne ve baba formları yüksek düzeyde iç tutarlık katsayısı göstermiştir. Cronbach alfa değerleri anne formu için .88, baba formu içinse .90 olarak bulunmuştur.

3 alt form 24 madde
Güven (8 m): Annem/Babam duygularıma saygı gösterir
İletişim (8 m): Kim olduğumu daha iyi anlamamda annem/babam bana yol gösterir
Yabancılaşma (8 m): Annemden/Babamdan pek ilgi görmüyorum

Derecelendirme: 
7’li Likert: (1= “asla” – 7= “daima” )
İletişim: