Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri Uzun Formu (Tr-SSÇE-G:U)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eskin, M. ve Aycan, Z. (2009). Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin Türkçe’ye (Tr-SSÇE-G) Uyarlanması Güvenirlik ve Geçerlik Analizi. Türk Psikoloji Yazıları, 12 (23), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Eskin
Geçerlik: 

Tr-SSÇE-G’nin uzun ve kısa formlarının yapı geçerliğini sınamak için yapılan iki adet Doğrulayıcı Faktör Analizinden (DFA) elde edilen uyum iyiliği indeksleri Tablo 1’de verilmektedir. Uyum iyiliği indeksleri, Tr-SSÇE-G’nin hem uzun hem de kısa formlarının özgün SSÇE-G’deki beş boyutlu yapıya uyduğunu göstermektedir. Hem uzun hem de kısa TrSSÇE-G maddeleri için, DFA sonucunda elde edilen madde faktör yükleri Tablo 2’de gösterilmiştir.,

Güvenirlik: 

Tr-SSÇE-G ölçekleri için elde edilen, iç tutarlık ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo’da görüldüğü gibi Tr-SPÇE-G’nin hem uzun hem de kısa form ölçekleri, iyi ile mükemmel arasında değişen iç tutarlık ve test-tekrar test güvenirlik katsayılarına sahiptir. Tablo 3’te görüldüğü gibi, iç tutarlık katsayıları .62 ile .92 arasında değişmektedir. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise .60 ile .84 arasında değişmektedir.

5 Alt Boyut ve 52 Madde
Olumlu Sorun Yönelimi (5 m):
Negatif Sorun Yönelimi (10 m):
Akılcı Sorun Çözme Tarzı (20 m):
Dürtüsel-Dikkatsiz Sorun Çözme Tarzı (10 m):
Kaçıngan Sorun Çözme Tarzı (5 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 0=Benim için hiç doğru değil – 4=Benim için çok doğru)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/