Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıçer, K., ve Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.

Sorumlu Yazar: 
Kerem Kılıçer
Geçerlik: 

Türkçe ölçeğin dört faktörlü bir yapı sergilediği, faktör yapılarının geçerli olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlık katsayısının 0.82 olduğu, test-tekrar test güvenirliğinin 0.87 olduğu saptanmıştır.

4 alt boyut ve 20 madde
Değişime Direnç (8) :
Fikir Önderliği (5) :
Deneyime Açıklık (5) :
Risk Alma (2) :

Derecelendirme: 
Maddeler 7’li likert maddesi “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde puanlanmıştır.
İletişim: