Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Girgin, D. (2015). Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 115-126. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111019

Sorumlu Yazar: 
Demet Girgin
Geçerlik: 

Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda elde edilen bulgular ölçeğin, mesleki müzik eğitimi alan lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin bireysel çalgı derslerine ilişkin tükenmişlik düzeylerinin belirlemede kullanılabilecek bir yapıda ve güvenirlikte olduğunu göstermektedir. Çalışmanın lise ve üniversite düzeyinde müzik eğitimi alan öğrencilerin bireysel çalgı derslerine ilişkin tükenmişlik düzeylerinin ve tükenmişliklerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine ve bu bağlamda çalgı eğitiminde başarının artmasına katkı sağlayacağı ve çalışmanın bu yönleriyle önemli olduğu düşünülmektedir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik, testi cevaplayan kişilerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılıktır. Test maddelerine verilen cevapların üç veya daha fazla olması durumunda Cronbach tarafından geliştirilmiş olan alfa katsayısı kullanılır (Büyüköztürk, 2012) . Ölçek beşli likert tipinde tasarlanmış olduğu için ölçeğin güvenirliği Cronbach Alfa katsayısına bakılarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu tek faktörden oluştuğu belirlenmiş olan ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .97’dir. Elde edilen değerler, bu ölçeğin , lise ve üniversite düzeyinde mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin bireysel çalgı derslerine ilişkin tükenmişlik düzeylerini ölçme konusunda güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Tek boyut ve 37 madde
Çalgı dersinde kendimi çaresiz hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: