Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, U. (2015). Öğrenci bireysel sorumluluk ölçeği-10’un Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 163-170.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Doğan
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu ölçeğin kabul edilebilir uyum indeksleri verdiği görülmüştür (x2
= 90,17, sd= 35, x2 /sd= 2.57, RMSEA= .081, GFI= .97, AGFI= .95, CFI= .84, IFI= .84, NNFI= .79). Ölçeğin dilsel eşdeğerli için iki hafta ara ile yapılan çalışmada .86 gibi yüksek düzeyde ilişki olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin uyum geçerliği için yapılan çalışmada, Öğrenci Sorumluluk Ölçeği ile arasında .40 (p< .001), İç-Denetimsel Sorumluluk, Dış-Denetimsel
Sorumluluk Ölçeği ile arasında .56 (p< .001) düzeyinde bir ilişki olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması için yapılan işlemde, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .63 olarak bulunmuştur

Derecelendirme: 
İletişim: