Dinde Yenilikçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

HOROZCU, Ü . (2019). Dinde Yenilikçilik Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Bilimname , 2019 (37) , 9-42 . DOI: 10.28949/bilimname.415449

Sorumlu Yazar: 
Ümit Horozcu
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analiziyle elde edilen uyum indeksleri ise X2 = 389.52, Df = 183 P Value: 0.00, X2 /df = 2.12, RMSEA: .094, NFI: .91, NNFI: 0.96, CFI: 0.96 ve IFI: .96, RMR: .34 ve SRMR: .83 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğiyle ilgili olarak Cronbahch’s Apha değerleri “Eski-yeni ulema kıyası” isimli faktör için .878, “Geleneğe bakış” isimli ikinci faktör için .818, “Kur’an’a dönüş” isimli üçüncü faktör için .785 ve “Yenilikçilik hareketine bakış” isimli dördüncü faktör için .803 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin tamamının güvenirlik katsayısı ise .898’dir.

4 alt boyut ve 21 madde
Eski-yeni ulema kıyası:Günümüz hocaları klasik âlimlerin bildikleri kadar ilme sahip olamazlar.
Geleneğe bakış:Fıkıh mezhepleri birçok konuda Kur’an’a aykırı görüşleri benimsemektedir.
Kur’an’a dönüş:Kur’an’ı müfessirlerin yorumlarından değil bizzat kendisini okuyarak anlamaya çalışmak gerekir.
Yenilikçilik hareketine bakış:Geçmişteki ulema zamanın şartlarına göre fetva verdiler fakat zaman artık değişti, fetvalar
yenilenmelidir.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 7= tamamen katılıyorum)
İletişim: