Ayrışma Bireyleşme Ergen Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, S. (2008). Bağlanma ve uyum arasındaki ilişkide ayrışma bireyleşmenin aracılığı (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sevda ASLAN
Geçerlik: 

Testin yapı geçerliğini ve faktör yapısını incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi, faktörleştirme tekniği olarak da temel bileşenler analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği’nin güvenirliği, ölçeğin iç tutarlılığının hesaplanmasıyla, iki yarı test ve test-tekrar test güvenilirliğiyle bulunmuştur.
Uygulamada ölçeğin test-tekrar test güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği’nin iki yarı test güvenirliği için Kısıtlanma Kaygısı alt ölçeğinin Spearman-Brown katsayısı , Guttman İki Yarı Katsayısı, Ayrılık Kaygısı alt ölçeğinin Spearman-Brown katsayısı, Guttman İki Yarı
Katsayısı ; Reddedilme Beklentisi alt ölçeğinin Spearman-Brown katsayısı, Guttman İki Yarı Katsayısı kullanılmıştır.

Reddedilme Beklentisi (12 madde)
Ayrılık Kaygısı ( 12 madde )
Kısıtlanma Kaygısı ( 7 madde )

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)