Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, S. ve Güven, M. (2009). Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(3),123-128.

Sorumlu Yazar: 
Sevda Aslan
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini sınamak için test-tekrar test ve iç tutarlık analizleri kullanılmıştır. Çalışmada ölçeğin alt ölçeklerine ilişkin test-tekrar test güvenirlik katsayısı Reddedilme Beklentisi için .85, Ayrılık Kaygısı için .86, Kısıtlanma Kaygısı için .85 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt ölçeklerine ilişkin iç tutarlık katsayıları ise; Reddedilme Beklentisi için .82, Ayrılık Kaygısı için .75 ve Kısıtlanma Kaygısı için .79’dur. Test-tekrar test ve iç tutarlık katsayıları, ölçeğin güvenilirliğinin yeterli olduğunu ortaya koymuştur.

3 alt boyut ve 31 madde
Ayrılık Kaygısı (12 m):
Kısıtlanma Kaygısı ( 12 m):
Reddedilme Beklentisi (7 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: