Aile İklimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gönül, B., Işık-Baş, H. ve Şahin-Acar, B. (2018). Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik açıdan incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 165-200.

Sorumlu Yazar: 
Buse Gönül
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktör yapısı, doğrulayıcı faktör analizinde test edilmiş ve sonuçlar modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Bu katsayı bir bütün olarak ölçeğin 34 maddesi için .91 olarak bulunmuştur. Alt ölçekler kendi içinde değerlendirildiğinde ise, aile içi ilişkisellik alt ölçeği için α = .95, kuşaklar-arası otorite alt ölçeği için α = .87 ve bilişsel uyum alt ölçeği için ise α = .87 olarak bulunmuştur.

Ölçek 34 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Aile içi ilişkisellik (21m): . Birçoğumuzun en güçlü duygusal bağları ailenin dışındaki kişilerledir.
Kuşaklar-arası otorite (7m): Yaşça büyük olanların isteklerine uyulur.
Bilişsel uyum (6m): Hayata dair değerlerimiz çok benzerdir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: