Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bugay, A., Avcı, D.,ve Özdemir, S. (2018). Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği Türkçe Formu’nun psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve ebeveyn okul iklimi algısının cinsiyete göre belirlenmesi. Elementary Education Online, 17 (1), 70-81.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Bugay
Geçerlik: 

Çalışmada ölçeğin Haynes, Emmons ve Comer (1994) tarafından geliştirilen özgün formundaki 8 faktörlü formunun yapı geçerliğini araştırmak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi LISREL programı kullanılarak test edildi. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları; Ki-kare uyum testi (Chi-Square Goodness), CFI (karşılaştırmalı uyum indeksi), GFI (uyum iyiliği indeksi), AGFI (düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi), RMSEA (ortalama kareli yaklaşım hatalarının karekökü) ve SRMR (standartlaştırılmış ortalama hataların karekökü) gibi uyum indeksleri göz önüne alınarak değerlendirildi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91, McDonald’ın (omega) katsayısı ise .94 olarak hesaplandı. Ölçeğin alt boyutları Cronbach Alpha katsayıları Akademik Odak alt boyutu için .77, Başarı Motivasyonu alt boyutu için .64, İşbirlikli Karar Verme alt boyutu için .67, Ebeveyn katılımı alt boyutu için .76, Okul müdürü ilgi ve hassasiyeti alt boyutu için .91, Okul Binası alt boyutu için .69, Okul-Toplum ilişkisi alt boyutu için .74, Öğrenci-Öğretmen İlişkisi alt boyutu için .88, olarak hesaplandı. Güvenirlik değerleri için alt kabul sınırı 0.60, 0.60-0.65 arası düşük, 0.65-0.70 arası orta düzey ve 0.70 üstü iyi düzey olarak kabul edilmektedir (Everitt ve Skrondal, 2010). Bu açıdan bakıldığında elde edilen ölçekten elde edilen ölçümler güvenirlik için yeterli olarak kabul edilmektedir.

8 alt boyut 41 madde
Akademik Odak ( 4 m ) :
Başarı Motivasyonu ( 5 m ) :
Okul Yönetimi İlgi ve Hassasiyeti ( 7 m ) :
İşbirlikli Karar Verme ( 4 m ) :
Ebeveyn Katılımı ( 4 m ) :
Okul Binası ( 5 m ) :
Okul Toplum İlişkisi ( 5 m ) :
Öğrenci-Öğretmen İlişkisi ( 7 m ) :

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: