Klinik Yönetişim İklimi Ölçeği (KYİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Paslı-Gürdoğan, E., & Ecevit- Alpar, Ş. (2014). Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 229-235.

Sorumlu Yazar: 
Eylem Paslı Gürdoğan
Geçerlik: 

Geçerlilik incelemelerinde dil ve kapsam geçerliliği yöntemleri kullanıldı. Ölçeğin orijinal faktör yüklerine bağlı kalındı, faktör analizi yapılmadı.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısının yüksek olduğu bulundu (α=0.89). Test- tekrar test güvenilirliği 0.94 olarak bulundu.

Ölçek 60 madde altı faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılıyorum – 5=kesinlikle katılmıyorum)
İletişim: