Zorbalıklarla Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Seçer, İ. (2015). Zorbalıkla başa çıkma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 85-105.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Seçer
Geçerlik: 

Ölçek açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş ve toplam varyansın % 55,19’unu açıklayan altı boyutlu bir yapı elde edilmiş ve bu yapının model uyumunun iyi düzeyde olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı .84, çaresizlik .83, yardım arama .81, sosyal destek .85, kaçınma .84, direnme .85, iyimserlik .82 olarak bulunmuştur.

Ölçek 27 madde ve altı boyuttan oluşmaktadır.
Çaresizlik (3m)
Yardım arama (5m)
Sosyal destek (7m)
Kaçınma (3m)
Direnme (5m)
İyimserlik (4m)

Derecelendirme: 
İletişim: