Eğitim-Öğretim Yaşantılarında Stresle Başa Çıkma Ölçeği (EÖYSBÇÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oral, A., Çok, F. ve Kutlu, Ö. (2005). Eğitim-Öğretim Yaşantılarında Stresle Başa Çıkma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 109-127.

Sorumlu Yazar: 
Figen Çok
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği varimaks rotasyonlu temel bileşenler analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda ölçeğin, toplam varyansın %39.67’sini açıklayan üç faktörden (1. ders çalışma-sınava hazırlanma, 2. duyuşsal-davranışsal boyut, 3. sorumluluk-görev boyutu) oluştuğu görülmüştür. Ölçekte uç puan gruplarının ayırtediciliğine bakılmış, düşük ve yüksek puan alan gruplar t testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda grupların, her bir maddede ve toplam puanda birbirinden anlamlı derecede farklılık gösterdiği saptanmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik analizleri için içtutarlılığına (Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı, tüm ölçek için .77, 1. Faktör için
.79, 2. Faktör için .52 ve 3. Faktör için .38’dir)

23 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
“hiç tanımlamıyor”, “az tanımlıyor”, “çok tanımlıyor” ve “tamamen tanımlıyor” olmak üzere 4’lü derecelenmektedir.
İletişim: