Yüz Kızarması Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, A. (2014). Yüz Kızarması Eğilimi Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(4), 403-418. doi: http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.4.1C0627

Sorumlu Yazar: 
Abdülkadir Öztürk
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini belirlemek için Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimaks Dik Döndürme uygulanmış, ölçüt geçerliğinin test edilebilmek için ise uygulanan ölçekler arasındaki ilişki Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Analizi ile incelenmiştir.

Güvenirlik: 

1. uygulamada alt testlere ait Cronbach alfa değerleri Kişilerden Kaynaklı Yüz Kızarması Eğilimi için .89, Mahcubiyet Kaynaklı Yüz Kızarması Eğilimi için ise .77 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklere ilişkin aynı değerler 2. uygulamada ise Kişilerden Kaynaklı Yüz Kızarması Eğilimi için .85, Mahcubiyet Kaynaklı Yüz Kızarması Eğilimi için .75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümüne bakıldığında 1.uygulamadan elde edilen değer .90, 2. uygulamadan elde edilen değer ise .85 olarak
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin iç tutarlılığının oldukça yeterli olduğu görülmektedir

Ölçek 13 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Kişilerden Kaynaklı Yüz Kızarması Eğilimi (10m): Karşı cinsten biriyle konuşurken
Mahcubiyet Kaynaklı Yüz Kızarması Eğilimi (3m): Yanlış ya da utanç verici bir şey yapıyorken yakalandığımda

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= asla – 5= her zaman)
İletişim: