Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Parlar, H., Çavuş, M., Levent, F. ve Ekşi, H. (2010). Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması.Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 177-205.

Sorumlu Yazar: 
Hanifi Parlar
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini belirlemek üzere Faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle çalışma grubunu oluşturan yöneticilerden elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığını saptamak amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartletts testleri uygulanmıştır. KMO testi sonucu .897 Bartletts testi sonucu ise 8921.790 (p<.001) bulunmuştur. Bu durum örneklem büyüklüğünün yeterli, verilerin dağılımının uygun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlilik İnancını Ölçme Aracı (YKEYİÖA)’nın iç tutarlık katsayıları analizi sonucunda
Cronbach alpha değerleri α=.7927 (iletişim ve Saygı) ile α=.9378 (yeterlilik) arasında değişmektedir. Guttman değerleri G=.7237 (iletişim ve Saygı) ile G=.8964 (yeterlilik) arasında değişmiştir. Öte yandan Spearman Brown değerleri
de S=.7545 (bilişim) ile S=.9098 (yeterlilik) arasında yer almıştır. Ölçeğin toplamı için alpha değeri α=.9636; Guttman değeri G=.8859; Spearman Brown değeri de S=.8877 olarak hesaplanmıştır.

7 alt boyut 70 madde
Program Yönetimi (10 m): Okulun bütün unsurlarına tavsiye edilebilecek nitelikte, araştırma kökenli bir eğitim müfredatı seçme konusunda okul geneline yardımcı olabiliyorum
Yönetimsel Liderlik (10 m): Okulun ahlaki lideri olarak bütün çalışanlar ve öğrencilerin tek biçimli örnek aldığı ahlaki davranışlar sergilediğim ve güvenirlik ölçütü olabildiğime inanıyorum
Çalışan İlişkileri (10 m): Okul çalışanları arasında, temel ahlaki değerlere sahip olduğum ve bu değerleri uygulayan örnek bir insan modeli olduğum konusu tasdik edilip onaylanacak bir kişi olduğuma inanıyorum
Aile Katılımı (10 m): Okulun karakter oluşumu ve gelişimi konusundaki çabalarının devam etmesini sağlayacak ebeveynleri ve velileri görevlendirme ve çalıştırma konusunda yetenekliyim
Öğrenci Gelişimi (10 m): Okulun değerler eğitimi girişimleri sonucu ortaya çıkmış olumlu değer yargılarını model almaları onusunda velileri ve okul aile birliğini motive etmekteyim
Okul İklimi (10 m): Okulu ve okul çevresini değerler eğitimi öğelerini öğreten, uygulayan ve destekleyen bir kurum haline getirdiğime inanıyorum
Program Metodolojisi (10 m): Problem çözme, örnek öğrenci yetiştirme, krizlere müdahale ve kültürel farkındalık gibi özel alanlarda öğrenci merkezli okul ve sınıf aktivitelerinin gerçekleşmesini sağlamaktayım

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
İletişim: