Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Acat, M. B. ve Aslan, M. (2011). Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 7-27.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Bahaddin Acat
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini kontrol etmek amacıyla faktör analizine başvurulmuştur. Ölçekte kalmasına karar verilen 33 maddenin .50-.83 aralığında faktör yükü aldığı görülmüştür. Buna göre bu maddelerin oluşturduğu ölçeğin belirli
bir yapıyı ölçebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Faktör analizinde döndürme sonrası bu 33 maddenin beş faktörde toplandıkları gözlenmiştir. Buna göre yapı geçerliliğine sahip 33 madde ve beş faktörden oluşan bir ölçeğe ulaşıldığı söylenebilir.
Ölçeğin madde-toplam korelasyonlarında elde edilen korelasyon katsayıları .52 ile .76 arasında ve tüm maddelerde istatistiksel olarak anlamlıdır. Madde-kalan korelasyonlarında ise elde edilen korelasyonlar .49 ile .74 arasında ve tüm maddelerde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Alt faktörler arasındaki korelâsyonlarını belirlemek amacıyla yapılan pearson çarpım moment korelâsyon analizi yapılmış olup, ölçeğin tamamının ve her bir faktörün ayrı ayrı Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır.

5 alt boyut 33 madde
Planlama ve Uygulama(10): Çalıştığım okulda öğrencilerin davranışlarına bakılarak gerektiğinde temel ahlaki değerler geliştirilmektedir.
Paydaşların katılımı(6): Okul müdürü ve diğer yöneticiler öğrencilerin karakter eğitiminde aktif rol almaktadırlar.
Değerlendirme(5): Okul çalışanları, karakter eğitimi çalışmalarıyla ilgili periyodik
olarak rapor sunmaktadırlar.
Psikososyal Ortam(5): Öğretmenler, öğrencilerin işlerini iyi yapmalarını sağlayacak
sebat etme, titizlik, öz disiplin ve sorgulayıcılık gibi değerleri kazanmalarını teşvik etmektedir
Etkileşim(7): Çalıştığım okulda okul çalışanları, farklı sınıf ve seviyedeki öğrenciler arasında olumlu etkileşim için imkân sağlamaktadır.

Derecelendirme: 
7’li Likert: (1= “hiçbir zaman” – 7= “her zaman” )
İletişim: