Yönetici,Disiplin Kurulu Üyesi ve Öğretmenlerin Disiplin Sorunlarına İlişkin Çözüm Yaklaşımları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Tutumlarını Ölçme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akar, N. (2006). Ortaöğretim kurumlarında karşılaşılan disiplin sorunları ve eğitim yöneticilerinin çözüm yaklaşımları (Denizli ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliğinin sağlanması için uzman kanısına başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda bazı maddeler çıkarılmış ve değiştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği Cronbach Alfa ile yoklanmıştır. Anketin ikinci bölümü için güvenilirlik katsayısı 0,84 ve üçüncü bölümü için 0,80 bulunmuştur.

5 Okulumuzda okul çevresinde öğrencilerin gidecekleri yerler olması disiplin suçlarını azaltıyor.
6 Okulumuzda disiplin suçlarını azaltmak için öğrencilerin okul çevresindeki yerlere gitmeleri engelleniyor.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)