Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği Öğrenci Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, M. (2011). İlköğretimde karakter eğitimi ve öğrencilere kazandırılması gereken değerler (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Mecit Aslan
Geçerlik: 

Ölçeğin dört boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .448 ile .790 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .920 ile .924 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .925 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayıları, .485 ile .680 arasında değişmektedir.

4 alt boyut 22 madde
Planlama ve Uygulama (5 m): öğrencilerin temel ahlaki değerleri davranışa nasıl dönüştürüleceği açıklanmıştır.
Etkileşim (4 m): öğrencilerin kötü davranışlarını (küfür etme, alay etme, vb.) engelleyecek önlemler alınmaktadır
Psikososyal Ortam (7 m): öğretmenler; kültür, ırk, cinsiyet veya sosyoekonomik farklılıklara bakmaksızın bütün öğrencilere değer vermektedir.
Paydaşların Katılımı ve Değerlendirme (6 m): . okul çalışanları, öğrencilerin karakter eğitimi ilgili düzenli olarak bilgi vermektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: