Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Milson, A. J. ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası ve Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 99-130.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Bu grup için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarl›l›k katsayısı KÖY için .8295, GÖY için ise .6240 alarak hesaplanmıştır. Her iki katsayıda ölçek alt boyutların güvenirliliği ortaya koymaktadır.

2 alt boyut 24 madde.
Kişisel Öğretim Yetkinliği (12): Öğrencilerimle doğru ve yanlış meseleleri hakkında konuşma konusunda genellikle rahatımdır.
Genel Öğretim Yetkinliği(12): Öğrencilerime dürüst olmayı öğretebileceğimden emin değilim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kısmen katılıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum)
İletişim: