Öğretmenlerin Örgütsel Değişmeye İlişkin Tutumlarını Ölçme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurşunoğlu, A. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumları (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Sorumlu Yazar: 
Aydan KURŞUNOĞLU
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliğinin sağlanması için uzman kanısına başvurulmuştur.
Uzmanlardan gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda bazı maddeler çıkarılmış ve
değiştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Tüm anket için güvenirlik katsayısı : .949

3 Değişme ihtiyacı belirlenirken çalışanların performanslarına da bakılmalıdır.
4 Değişme ihtiyacı okulda çalışan herkese açıklanmalıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)