Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında Öğretimsel Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, M. (2009). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen görüşleri.(Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mefkure Arslan
Geçerlik: 

Faktör analizi ile ölçme aracının geçerliliğinin incelemelerinde bulunulmuştur. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0.735 çıkmıştır. Bartlett’s Küresellik testinin ki kare değeri 1814.698 çıkmıştır. Kaiser-Meyer istatistiğinin 0.70 den büyük çıkması ise veriler için örneklem sayısının yeterli olduğunun bir göstergesidir. Barlett küresellik testi
sonuçları da verilerin faktör analizi için uygunluğunu test eder. Dolayısıyla bu veriler için verilerin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir(p<0.05).

Güvenirlik: 

Bu çalışmada bu yöntemle hesaplanan Cronbach α güvenirlik ölçütü kullanılmıştır. Veri toplama aracının güvenilirlik katsayısı araştırmaya kaynaklık eden tüm veriler üzerinden de hesaplanmış, güvenirliği 0.98 olarak bulunmuştur.

35 madde ve beş alt boyuttan oluşmaktadır.
Amaçları Açıklama (7 madde)
Programın yapısını ve gerekçesini öğretmenlere açıklamaktadır (1. madde)
Kaynak Sağlama (5 madde)
Okuldaki kaynakların dengeli dağılımını sağlamaktadır (10. madde)
Programın Uygulanması ve Öğretimi Yönetme (6 madde)
Programı uygularken ortaya çıkan problemlere çözümler üretmektedir (16. madde)
Mesleki Gelişimi Sağlama (10 madde)
Sınıflarda örnek dersler vererek, öğretmenlere rehberlik etmektedir (19. madde)
Denetleme ve Değerlendirme (7 madde)
Sınıflarda düzenli ve sistemli olarak gözlem yapmaktadır (29. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: