İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişime Karşı Direnci Azaltma Yöntemlerini Uygulama Düzeyleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göksoy, S. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin değişime karşı direnci azaltma yöntemlerini uygulama düzeylerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Göksoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

38 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Eğitim ve Karara Katılımı Sağlama (18 m): Öğretenlerin değişim sürecinin aktif destekçileri olmaları sağlanır.
İletişim (6 m): Olabilecek olumsuzluklara rağmen değişimin verimli bir şekilde
gerçekleşmesi için çaba gösterilir.
Kolaylaştırma ve Destek (6 m): Öğretmenleri doğrudan ilgilendiren konular zamanında iletilir.
Vizyon (8 m): Sürekli bir değişim kültürü anlayışı yerleştirilir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=her zaman – 5=hiçbir zaman)
İletişim: