İlköğretim Okullarındaki Teknoloji ve Tasarım Dersi Yeni Programının Değerlendirmesi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cüma, S. (2008). İlköğretim okullarındaki teknoloji ve tasarım dersi 6. sınıf programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sinan CÜMA
Geçerlik: 

Anketin yapı geçerliliğinin sağlanabilmesi amacıyla faktör analizi (Principal Component Analysis) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa Güvenlik Katsayısı kullanılmıştır.

1. Programın vizyonu ulaşılabilir niteliktedir.
2. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ile dersin ismi uyumludur.
3. Dersin programı kolay anlaşılır bir yapıya sahiptir.
4. Programın genel amaçları ve kazanımları düşünüldüğünde böyle bir derse
(Programa) ülkemiz şartlarında bir ihtiyaç hissedilmektedir.
5. Programın uygulanması için okulunuzda yeterli alt yapı desteği
sağlanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=tamamen katılıyorum – 5=hiç katılmıyorum)