Türk Milli Eğitim Sisteminde Hesap Verebilirlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bülbül, M. (2011). Türk milli eğitim sisteminde hesap verebilirlik (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Murat Bülbül
Geçerlik: 

Türk Milli Eğitim Sisteminde Hesap Verebilirlik Uygulamaları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amacıyla araştırma kapsamı dışında tutulan ve farklı illerde görev yapan 110 kişilik bir denetçi grubuna ölçeğin taslak formu 15.08.2010 – 15.10.2010 tarihlerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve her biri birer alt bölüm olan ve beş farklı ölçek olarak düşünülen Sorumluluk, Saydamlık, Standartlar, Sağlama ve Sorgulayıcılık bölümlerinin yapı geçerliliğini belirlemek üzere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçları her bir alt ölçeğin tek faktörlü bir yapı gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu tek faktörün ölçeğe ilişkin açıkladığı toplam varyans, Sorumluluk bölümünde %38,68, Saydamlık bölümünde %49,97, Standartlar bölümünde %45,50, Sağlama bölümünde %40,70 ve Sorgulayıcılık bölümünde %39,454 olarak hesaplanmıştır. Büyüköztürk’e göre (2007:125), tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın %30,00 ve üzerinde olması yeterli kabul edilebilir.

Güvenirlik: 

Verilerin analizinde alt problemlerin özelliklerine uygun istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların görüşleri arasındaki farklılığın test edilmesinde cinsiyet ve eğitim düzeyi türü iki kategorili değişkenler için “bağımsız gruplar için t-testi” kullanılmıştır. Üç ya da daha fazla kategorili Görev, yaş ve kıdem değişkenlerine ilişkin karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılıkların çıkması durumunda farkın temelde hangi gruplar arasında olduğu belirlemek amacıyla Scheffe çoklu karsılaştırma testi yapılmıştır. Analizlerin yorumlanmasında grup aritmetik ortalama değerleri ve “p” anlamlılık değerleri kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık
düzeyleri olarak *p<.05, **p<.01 ve ***p<.001 dikkate alınmıştır. Ayrıca alt ölçeklerin birbirleriyle olan ilişkinin belirlenmesinde basit korelasyon tekniği kullanılarak Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve ilişkinin düzeyinin yanı sıra anlamlılığı da saptanmaya çalışılmıştır. Bu analizde de anlamlılık düzeyi olarak **p<0,01 dikkate alınmıştır.

Sorumluluk( 8 m)

Standartlar( 8 m)

Saydamlık( 8 m)

Sağlayıcılık( 8 m)

Sorgulayıcılık( 8 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: