Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, Ş. (2015). Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği (MDÖTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10(11), 447-460. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8631

Sorumlu Yazar: 
Şaban Çetin
Geçerlik: 

RMSEA 0.062 SRMR 0.043 GFI 0.91 AGFI 0.89 NFI 0.91,CFI 0.95 RFI 0.90

Güvenirlik: 

Her bir sorunun varyansına dayalı olarak hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.93’dür. Alt faktörlerden elde edilen iç tutarlık katsayıları sırasıyla .88, .89 olarak belirlenmiştir.

2 alt boyut ve 16 maddeden oluşmaktadır.
Milli Değerlerin Öğretimini Önemseme : “.Milli değerler öğretilecekler içerisinde en önceliklisidir.
Milli Değerlerin Öğretimini Değerli Bulma :” Milli değerlerin öğretiminin bir işe yarayacağını zannetmiyorum.”

Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/