Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kamer, S. T. ve Şimşek, A. S. (2016). Türk Eğitim Tarihi Dersine yönelik öğretmen adaylarının tutumlarının ölçülmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 663-678.

Sorumlu Yazar: 
Selman Tunay Kamer
Geçerlik: 

Ölçeğin dört temel bileşenli modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( χ2/sd = 1,53 ; RMSEA = 0,05 ; TLI = 0,98 ; CFI = 0,98 ). Ölçeğin maddelerinin faktör yükleri .46 ile .90 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .83 ile .86 arasında değiştiği göürlmektedir. Ölçeğin madde toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır.

25 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: