Tarih Alan Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, T., & Yazıcı, F. (2017). Tarih alan yeterlik algısı ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 12(17), 589-604. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11836

Sorumlu Yazar: 
Tercan Yıldırım
Geçerlik: 

Yapılan açıklayıcı faktör analizine göre TAYAÖ, toplam varyansın % 62.84’ünü açıklamaktadır. Açıklayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde TAYAÖ’de yer alan 21 maddenin faktör yüklerinin .43-.83 arasında değiştiği görülmektedir. Ayrıca TAYAÖ’nün faktör yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle de sınanmış, elde edilen sonuçlar 4 faktörlü yapıyı doğrulamıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise .92 olarak hesaplanmıştır. Ölçek boyutları için de sırasıyla .87, .80, .87 ve .84 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte madde toplam korelasyonları ise .380 ile .770 arasında değişmektedir.

Ölçek 4 faktörlü 21 maddeden oluşmaktadır.
Tarih Yazımı (1-6.maddeler)(1m): Tarih biliminin konusunu açıklayabilirim.
Osmanlı Öncesi Türk Tarihi (7-10.maddeler)(8m): İslamiyet’in doğuşu ve yayılışını açıklayabilirim.
Osmanlı Sonrası Türk Tarihi (11-15.maddeler)(14m): Atatürk ilke ve inkılaplarını açıklayabilirim.
Dünya Tarihi (16-21.maddeler)(19m): I. Dünya Savaşını, dünya tarihi açısından açıklayabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=yetersiz, 2=çok az yeterli, 3=biraz yeterli, 4=oldukça yeterli ve 5=çok yeterli)
İletişim: