Tarih Öğretiminde Kadının Yerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köse, M. (2011). Tarih öğretiminde kadın imajının yeniden inşası (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Meliha Köse
Geçerlik: 

Yapılan araştırmada 21 maddenin oluşturduğu ankete faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda KMO değeri 0.892 dir. KMO örneklem büyüklüğünün uygunluğu ile ilgili bir katsayıdır ve örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett‘in küresellik testine göre faktör analizi uygulamak verilerimize uygunluk göstermektedir (Sig. = 0,000). Analize katılan 21 değişkenin öz değeri 1‘den büyük olan tek faktör altında toplandığı görülmektedir. Bu tek faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %64.247‘dir. Buna göre analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan tek faktör, değişkenlerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu açıkladığı söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ön uygulama anketi araştırma kapsamına alınmayan 100 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ön uygulama anketinde yer alan 25 maddenin güvenirlik katsayısı cronbach alpha, .792 olarak hesaplanmıştır. Anketin genelinde madde toplam korelasyonları .46 ile .77 arasında değişmiştir. Ön uygulama anketinde yer alan ve madde toplam korelasyonu. 30‘un altında çıkan dört madde anketten atılarak 21 maddeden oluşan asıl uygulama aracı oluşturulmuştur. Sonuç olarak ön uygulamaanketinde yer alan madde sayısı 25‘den 21‘e indirilerek araştırma anketine son şekli verilmiştir. Buna göre 21 maddenin oluşturduğu anketin güvenilirlik katsayısı cronbach alpha, .862 olarak hesaplanmıştır.

Kadın tarihine iliŞkin tutumlar ( 21 m): Kadın şahsiyetlerin tarih derslerinde
anlatılması beni mutlu eder.

Tarih öğretiminde kadının yerine ilişkin tutumlar ( 3 m): Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?

Tarih öğretiminde kadının yerine ilişkin tutumlarına yönelik görüşlerinin, öğrencilerin anne eğitimine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği : Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: