Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri Kısa Formu (SDBÇE-21)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boysan, M. (2012). Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri Kısa Formu’nun (SDBÇE-21) Klinik dışı Türk örnekleminde geçerliliği. Düsünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 25(2), 101–107.

Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, üç faktörlü orijinal yapıya ilişkin Hatanın Ortalama Karesinin Yakınlığı (RMSEA)= 0.07, Karşılaştırmalı Uyum Endeksi (CFI)= 0.91, Artan Uyum İndeksi (IFI)= 0.91, Normlaştırılmamış Uyum Endeksi (NNFI)= 0.90, Standardize Edilmiş Artıkların Ortalamalarının Karesi (SMRS)= 0.08 olarak elde edilmiştir. Bu bulgular, doğrulayıcı faktör analiziyle ölçme aracının üç faktörlü orijinal yapısının Türk örnekleminde geçerliliğini göstermektedir. Alt ölçekler için hesaplanan iç tutarlılık değerleri sırasıyla Çözüme Dönük Başa Çıkma için α= 0.72, Duygusal Başa Çıkma için α= 0.77 ve Kaçınmacı Başa Çıkma için α= 0.74 olarak hesaplanmıştır. 15 günlük test-tekrar test korelasyonları sırasıyla Çözüme Dönük Başa Çıkma için r= 0.79, Duygusal Başa Çıkma için r= 0.75 ve Kaçınmacı Başa Çıkma için r= 0.66 olarak bulunmuştur. Pozitif duygulanımın çözüme dönük başa çıkmayla (r= 0.36), negatif duygulanımın duygusal başa çıkmayla ilişkisinin (r= 0.44) orta düzeyde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Envanterin güvenilirlik düzeyini belirleyebilmek için ölçeğin iç tutarlılık ve 15 günlük test-tekrar test güvenilirliği değerlendirilmiştir.

Çözüme dönük başa çıkma
Duygusal başa çıkma
Kaçınmacı başa çıkma

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)