Öznel Eksik İstihdam Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Buyukgoze-Kavas, A., Allan, B. A., Turan, M., & Kirazci, F. (2021). Context and validation of the Subjective Underemployment Scale among Turkish employees. Journal of Career Assessment, 29(2), 283-302. https://doi.org/10.1177/1069072720961542

Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Büyükgöze Kavas
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre ölçeğin 6 faktörlü şekli en iyi uyumu göstermiştir (χ2 (614) = 1738.36, p < .001, χ2/ df = 2.83, AIC = 1,916.36, CFI = .92, RMSEA = .06, 90% CI [.06, .07], SRMR = .05).
Ayrıca ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında cinsiyet, sosyal sınıf ve gelire göre ölçmenin değişmezliği test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar faktörlerin sayısının ve yapılarının cinsiyet (χ2 (1228) = 2732.59, p < .001, CFI = .90, RMSEA = .05, 90% CI [.053, .058], and SRMR = .05), sosyal sınıf (χ2 (1228) = 2781.71, p < .001, CFI = .90, RMSEA = .05, 90% CI [.054, .059], and SRMR = .06) ve gelir grupları (χ2 (1228) = 2837.19, p < .001, CFI = .89, RMSEA = .05, 90% CI [.057, .060], and SRMR = .06) arasında eşdeğer olduğunu göstermiştir.
Ölçeğin geçerliğini incelemek amacıyla yukarıdaki çalışmalara ek olarak ölçeğin farklı yapılarla arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiştir. Buna göre ölçeğin aşırı niteliklilik ve işten ayrılma niyetiyle pozitif yönlü, iş doyumu, ücret doyumu ve anlamlı iş ile negatif yönlü anlamlı korelasyon gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması kapsamında ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Buna göre alpha katsayıları sırası ile düşük ücret alt boyutu için .96, statü uyuşmazlığı için .95, saat uyuşmazlığı için .87, çalışma alanı için .93 ve yoksulluk ücretli istihdam için .96 bulunmuştur. Ölçeğin toplamı için alpha katsayısı ise .95 bulunmuştur.

Aldığım ücret benimle aynı niteliklere sahip olan kişilere kıyasla daha düşük (Madde 1).
Eğitim seviyeme göre çalıştığım iş yerinde daha yüksek bir konumda olmayı hak ediyorum (Madde 12).

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 7= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: