Öznel İyi Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuzgöl-Dost, M. (2005). Öznel İyi Oluş Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 103-111.

Sorumlu Yazar: 
Meliha Tuzgöl Dost
Geçerlik: 

Ölçeğin oniki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan değerler kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .30 ile .66 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayısı .32 ile .63 arasında değişmektedir.

Yaşamını Kendi Geçmişi ve Başkalarının Hayatı ile Kıyaslama (6m)
Olumlu ve Olumsuz Duygular (5m)
Amaçlar (4m)
Kendine Güven (4m)
İyimserlik (6m)
İlgi Duyulan Etkinlikler (4m)
Arkadaşlık İlişkileri (4m)
Geleceğe Bakış (3m)
Aile İlişkileri (3m)
Başkalarının Yaşamına İmrenme (2m)
Yaşamın Zorluklarıyla Baş Etme (3m)
Karamsarlık (2m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç uygun değil – 5= Çok uygun)
İletişim: