Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kart, M. E. ve Güldü, Ö.(2008). Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği: Uyarlama çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 187-207.

Sorumlu Yazar: 
Müge Ersoy Kart ve Özgür Güldü
Geçerlik: 

Hem “seçim hakkı” faktörü için hem de “bireysel farkındalık” faktörü için alfa değeri .70
ve iki yarı güvenirlikleri ise sırasıyla .67 ve .71 olarak bulunmuştur. Daha
önce değinildiği gibi, her bir boyuta ait ölçek maddeleri için ayrı ayrı
çıkarılan madde toplam korelasyonlarının .20’den yüksek bulunması da
ölçeğin alt faktörlerinin güvenirliğini destekler niteliktedir.

Güvenirlik: 

Özgün ölçeğin uygulandığı birçok örneklemde,
alfa değerlerinin .85 – .93 arasında bir dağılım göstermesi, ölçeğin iyi bir iç
güvenirliğe sahip olduğuna işaret etmektedir. Test-tekrar test güvenirliği, 8
haftalık arayla uygulandığında .77 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut ve 9 madde
Bireysel Farkındalık (5 m): Duygularım bazen bana yabancı gibi görünür.
Seçim Hakkı (4 m): Yaptığım şeyler her zaman kendi seçimimdir.

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi
İletişim: