Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuzalp, N. ve Bahçivan, E. (2019).Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeğinin güncellenmiş versiyonunun türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Nuh Yavuzalp
Geçerlik: 

Bu işlemle öncelikle Türkçe dil eşdeğerliği; sonra alan uzmanlarının önerileri ışığında ölçeğin kapsam geçerliği sağlanmıştır. Ardından yapı geçerliğini saptamak üzere, kampüs tabanlı ortak zorunlu derslerden en az birini uzaktan öğretim yoluyla alan 3545 üniversite öğrencisi ölçeği yanıtlamıştır.

Orijinal ölçeğin ilk versiyonunda açımlayıcı faktör analizinde temel eksen faktörü (Principal Axis Factoring) yöntemi ve döndürme yöntemi olarak oblimin kullanılmıştır. Gelişmiş versiyonda açımlayıcı faktör analizi yapılmadığından ilk verisiyonda kullanılan

açımlayıcı faktör analizi yöntemine sadık kalınarak yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçek
tek boyut çıkmıştır. Tek boyutlu 42 maddeden oluşan ölçeğin, faktör yükü dağılımlarının 0.81 ile 0.92
arasında değiştiği ve toplam varyansın %79.39’unu açıkladığı görülmüştü

Güvenirlik: 

Aktivite Öncesi Üst Biliş(7 madde)
Aktivite Esnası Üst Biliş( 7 madde)
Aktivite Sonrası Üst Biliş( 6 madde )
Zaman Yönetimi( 5 madde)
Çevresel Yapılanma( 4 madde)
Sebat Ve Yardım Arama)( 13 madde)

Derecelendirme: 
7’li Likert