Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurtsever-Kılıçgün, M. (2013). Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) geliştirilmesi ve standardizasyonu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (3), 19-36.

Geçerlik: 

ÖBEDE’nin yapı geçerliğini belirlemek için ilk olarak verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer Olkin Testi (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ve Barlett Küresellik Testi (Bartlett’s Test of Sphericity)
ile kontrol edilmiştir. Verilerin faktör analizi için uygun olduğu tespit edildikten sonra ÖBEDE’nin yapı geçerliği, açımlayıcı (Explaratorty Faktör Analysis) faktör analizi ile belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

ÖBEDE’nin güvenirliğinin belirlenmesinde test-tekrar test güvenirliği, iç tutarlılık (Crobbah Alpha, Spearman-Brown ve Guttman teknikleri) ve madde analizleri (madde toplam ve madde kalan analizleri) yapılmıştır.

87 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert(5=her zaman yardım ederim-1=hiç yardım etmeml)
İletişim: