Öz-Düzenlemeli Öğrenme Öğretmen İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ozan, C., Celik-Ercoskun, N., & Kincal, R. Y. (2015). The Turkish adaptation of self-regulated learning teacher belief scale. The Anthropologist, 22(2), 405-411.

Sorumlu Yazar: 
Ceyhun Ozan
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %36’sını açıklayan ve 10 maddeden oluşan tek boyutlu bir yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Accordingly, Cronbach‘s alpha coefficient was 0.79, and Spearman Brown’s split-half coefficitent was 0.75.

Tek Boyut (10 madde):
Öz-düzenlemeli öğrenme öğrencilere kendi öğrenme yaklaşımlarını daha iyi değerlendirme imkânı verir.
Öğrenciler öğrenme etkinliklerini ne zaman ve ne kadar sürede yapacaklarına kendileri karar verebilmelidirler.
Öz-düzenlemeli bir öğrenme ortamında öğrencilerin kendi deneyim ve ilgileri dikkate alınır.

Derecelendirme: 
5`li Likert (0=kesinlikle katılmıyorum – 4=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: