Zimmerman Modeli Temelinde Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz,A. ve Mammadov,M. (2017). Zimmerman Modeli Temelinde Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(10), 79-93.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği ile
analiz yapılmıştır. Analiz sonucuna göre 0.62 değerinde anlamlı ve olumlu ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) .94,
boyutlara göre sırasıyla .85, .84, .92 ve .74 olarak bulunmuştur.

Ortalamamı yüksek tutmak için öğrenirim.
2 Sınıfta kalmamak için öğrenirim.
3 Başarısız olmamak için öğrenirim.
4 Boş olduğum saatleri göz önüne alarak plan yaparım.
5 Basamaklandırdığım çalışma planını günlere bölerim.
6 Çalışacağım konuyu nasıl bitireceğimi planlarım.
7 Planlamada çalışma saatlerim yer alır.
8 Bir konuyu öğrenirken, kendime “Daha önce bir sürü şey öğrendim, başardım bunu da başarabilirsin” derim.
9 Öğrenmek benim için kolay bir iştir.
10 Konsantre olup düzenli ve doğru yöntemle öğrenirsem başarılı olacağıma inanırım.

Derecelendirme: 
1) “kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılıyorum”, (3) “karasızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum
İletişim: