Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mehmetali, S. (2014). Batı Trakya örnekleminde okul öncesi ve anaokulu davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Seher Memetali
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü ve alt boyutları için hesaplanan Cronbach‟s Alpha güvenirlik katsayıları .70‟ten yüksektir Ölçeğin tümü değerlendirildiğinde güvenirlik kat sayısının yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır

Derecelendirme: