Üstün Yetenekliler Derecelendirme Ölçekleri-Okulöncesi/Anaokulu Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alma, S. (2015). Üstün yetenekliliği derecelendirme ölçekleri-okulöncesi/anaokulu formu (GRS-P)‘nun türkçeye uyarlanması (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliği ise dil geçerliliği, içerik/muhteva geçerliliği, ölçüt ve yapı geçerliği ölçütlerine göre
değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda GRS-P‘nin yüksek güvenirliğe ve geçerliğe sahip bir ölçek olduğu

Güvenirlik: 

GRS-P‘nin güvenirliği iç tutarlık ve testin aralıklı tekrarı ölçütlerine göre değerlendirilmiştir.

Her alt ölçek 12 maddeden oluşmakta olup toplam 60 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
İletişim: